Gestió patrimonial

Gestió patrimonial
Optimització del rendiment i revalorització de les seves propietats
Gestió patrimonial

Finques Mas Ferrer s’ocupa de gestionar, conservar i rendibilitzar béns immobles de la ciutat de Barcelona i de poblacions pròximes a aquesta. D’aquestes activitats es desprèn el compromís d’intervenir entre propietaris i inquilins, resolent tot tipus de conflictes que puguin sorgir d’aquesta relació, complint amb la legislació vigent. Així, els propietaris tracten amb experts que vetllen per la protecció dels interessos, tant dels propietaris com dels inquilins, en totes les fases que una relació d’arrendament comporta. Respecte a la conservació, Finques Mas Ferrer compta amb un ampli equip de col·laboradors que donen resposta a qualsevol incidència que pugui sorgir a l’immoble. És per això que el principal objectiu empresarial del despatx és obtenir la màxima rendibilitat a traves de la liquidació dels beneficis que la gestió dels arrendaments genera.

El servei d’Administració de Lloguers inclou:

Gestió economico-administrativa:

– Anàlisi i revisió d’ocupació de l’immoble, rendes rebudes i despeses generades

– Generació i cobrament de rebuts a arrendataris. Revisió i actualització de rendes

– Gestió d’avals i garanties

– Manteniment de fiances

– Fidelització d’inquilins

– Control de venciment de contractes

– Gestió de renúncies i liquidació de fiances. Repàs de l’immoble

– Seguiment de l’estat dels cobraments, control dels morosos i gestió dels impagaments

– Manteniment preventiu i corrector de l’immoble i gestió d’incidències

– Elaboració i seguiment de pressupostos anuals

– Liquidacions mensuals a la propietat

– Recepció d’actes de la comunitat

– Pagament de quotes i derrames

Gestió comercial:

– Publicitat de l’immoble

– Recerca i selecció d’inquilins

– Gestió dels contractes d’arrendament

Gestió fiscal i jurídica:

– Gestió i liquidació d’impostos: IRPF i IVA

– Assessorament jurídic, revisió i anàlisi d’irregularitats i intervencions específiques

– Confecció de contractes laborals i nòmines de treballadors

– Coordinació i seguiment de processos judicials