ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI DE DESNONAMENT EXPRÉS D’OKUPES

El passat 2 de juliol va entrar en vigor la nova Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 5/2018 en la qual s’aprova el desallotjament exprés d’okupes d’habitatges en menys de 20 dies.
Queden exclosos d’aquest procediment les promotores, els fons d’inversió, entitats privades i bancs. Així mateix, també s’exclou del desnonament exprés, els casos en què el llogater deixi de pagar els rebuts de lloguer.
Per dur a terme aquest tipus de desallotjament, el primer que s’ha de fer és interposar una demanda de desnonament i notificar-la a qualsevol persona que estigui ocupant l’habitatge.
Un cop la demanda és admesa a tràmit, i sempre que els ocupants no aportin, en un termini de 5 dies, documentació que els atorgui la possessió legítima de l’habitatge, el tribunal ha d’ordenar el desallotjament immediat i no objecte de recurs de l’habitatge.

QUAN ES REPERCUTEIX L’IVA EN ELS CONCEPTES D’UNA FACTURA DE LLOGUER?

En cas que el contracte d’arrendament sigui destinat a local de negoci, els conceptes que en la factura de lloguer es detallin hauran de portar el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) així com, en el cas que s’hagi d’aplicar, la corresponent retenció. La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera només sobre el concepte renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi a l’arrendament.
Segons lo previst en l’Art. 78 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la base imposable està constituïda per l’import total de la contraprestació de les operacions subjectes a aquest, tant de la prestació arrendatícia (renda) com de les accessòries a la mateixa (repercussió d’obres, subministraments, IBI, etc.).
Formen part de la base imposable i per tant estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit, sempre que es repercuteixin a l’arrendatari, els següents conceptes: contribució territorial urbana, quota de participació en despeses com el de porteria/consergeria, repercussions per obres, repercussions per subministraments energètics i altres conceptes anàlegs.
La base imposable de la factura d’arrendament estarà constituïda per l’import total de la contraprestació del referit servei.
Consulta vinculant de la DGT núm. V0542-08